Rokuoh-Sha
   

          オーカカメラ  1935(昭和10年)櫻花カメラ大名刺判
旭光学合資   Optor F6.3 10.5cm   3群3枚
旭光学合資 Optor F4.5 10.5cm 3群3枚